Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z biżuterią i odzieżą Gleam.pl

§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin ("Regulamin") sklepu internetowego Gleam.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy Gleam.pl

 1. Sklep internetowy Gleam.pl prowadzony w ramach działalności gospodarczej Gleam Sylwia Matachowska, ul. Jana III Sobieskiego 10/56, 02-957 Warszawa, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Warszawa i Gminy Wilanów, REGON 364330480 , NIP 5210321954, zwanego w dalszej treści Regulaminu ("Gleam.pl"). W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki sklepu internetowego Gleam.pl, rozumie się przez to prawa i obowiązki Gleam.pl.
 2. Korespondencję elektroniczną kierowaną do sklepu internetowego Gleam.pl należy wysyłać na adres poczty elektronicznej email: gleam.pl@wp.pl

 

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1. Gleam.pl udostępnia serwis internetowy http://gleam.pl, w którym funkcjonuje sklep internetowy Gleam.pl oraz prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów (obejmujących w szczególności produkty takie jak biżuteria sztuczna, odzież) za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu internetowego http://gleam.pl ("Usługi").
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania z serwisu internetowego, o którym mowa w ust.1 powyżej, oraz Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu internetowego http://gleam.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 3. Sklep internetowy Gleam.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej poza Serwisem. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez Serwis.
 4. Gleam.pl nie ponosi kosztów transmisji danych ani żadnych innych związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu. Koszty takie ponosi Klient zgodnie z taryfami opłat ustalonymi przez dostawcę usługi dostępu do sieci internet, z których usług tenże Klient korzysta.

 

§4. Składanie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym Gleam.pl konieczne jest uprzednie wypełnienie i przesłanie przy użyciu Serwisu formularza zamówienia obejmującego:

a)     wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru,

b)    podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email,

c)     wybranie sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Serwisie,

d)    wybranie sposobu dostarczenia towaru spośród opcji dostępnych w Serwisie.

 1. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy Gleam.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu gleam.pl@wp.pl.
 2. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu oraz określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§5. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia towarów dostępnych w Sklepie, w ramach których płatności będą realizowane przy wykorzystaniu opcji, o której mowa w § 7 ust.1 pkt b) poniżej, realizowane są bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia.
 2. Zamówienia towarów dostępnych w Sklepie, w ramach których płatności będą realizowane przy wykorzystaniu opcji innych niż określona w § 7 ust.1 pkt b) poniżej, realizowane są bezzwłocznie po otrzymaniu płatności za towar.
 3. Zamówienie jest anulowane, jeżeli podane przez Klienta w formularzu dane są nieprawdziwe, nieprawidłowe bądź niekompletne albo złożone zamówienie nie zostało przez Klienta opłacone w terminie miesiąca od daty złożenia zamówienia albo nieodebrane przez Klienta pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia lub nieodebrania towaru pomimo pozostawienia przez listonosza/kuriera informacji o możliwości odebrania towaru (w przypadku gdy w czasie próby doręczenia kurier/listonosz nie zastał nikogo pod adresem dostawy).
 4. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta z adresu gleam.pl@wp.pl.
 5. Wysyłka zamówionego przez Klienta towaru następuje nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Klienta towaru. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki określony w Serwisie jest najdłuższy.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów poprzez Serwis  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest uzgodniony z Gleam.pl punkt osobistego odbioru towaru przez Klienta.

 

§6. Ceny i rachunki

 1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym Gleam.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
 3. Sprzedaż każdego produktu lub usługi realizowana z wykorzystaniem serwisu Gleam.pl jest dokumentowana jeśli Klient sobie życzy wystawiana jest faktura vat, która może być wysłana e-mailem, lub w formie papierowej wraz z przesyłką, zgodnie z życzeniem Klienta.

 

§7. Płatności

 1. Płatności za towary nabywane w sklepie Gleam.pl oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach:

a)     poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego Gleam.pl podanego w serwisie Gleam.pl

b)    przy wykorzystaniu innych usług płatniczych określonych w Serwisie.

 1. W przypadku niektórych produktów dostępnych w Serwisie, Gleam.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych sposobów płatności lub dostawy.
 2. Sklep internetowy Gleam.pl nie ponosi kosztów, jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.

 

§8. Dostawa zamówionych produktów

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym Gleam.pl wysyłane są pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicę. Czas dostawy produktów zamówionych poprzez Serwis wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Szczegółowe zasady dostawy oraz ceny usługi dostawy podane są w Serwisie.
 2. Cena usługi dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia.
 3. Jeżeli przesyłka jest zdekompletowana lub uszkodzona, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki i ma prawo wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu podmiotu doręczającego przesyłkę oraz poinformować sklep internetowy Gleam.pl wysyłając e-mail na adres gleam.pl@wp.pl

§9. Jakość produktów i reklamacje

 1. Gleam.pl odpowiada za wady produktu sprzedanego Klientowi przy wykorzystaniu Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi kierowane do Gleam.pl należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust.1 Regulaminu lub e-mailem na adres gleam.pl@wp.pl. Koszt złożenia reklamacji pokrywa Gleam.pl, wskazując w odpowiedzi na zgłoszenie numer zgłoszenia oraz  informację o rodzaju spedytora, który dostarczy do Gleam.pl reklamowany produkt, oraz adres na jaki należy wysłać ten produkt.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Gleam.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Gleam.pl albo Gleam.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Gleam.pl rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Gleam.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż reklamacja została uznana za zasadną.
 5. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Gleam.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 6. Produkty sprzedawane przy wykorzystaniu Serwisu mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie zawartym w Serwisie.

 

§10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu ma prawo jego zwrotu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktów zamówionych przez Klienta.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i doręcza je do Gleam.pl pocztą w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres gleam.pl@wp.pl. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient powinien odesłać przesyłkę zawierającą produkt nabyty poprzez Serwis w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 10 zł.
 5. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres gleam.pl@wp.pl. Gleam.pl przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Gleam.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gleam.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gleam.pl został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem zakupionego produktu w ramach odstąpienia od umowy.
 7. Gleam.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będącej produktem nabytym od Gleam.pl w związku z wykonaniem umowy zawartej poprzez Serwis.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:,

a)     o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;

b)    w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Gleam.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

h)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

j)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do sklepu internetowego Gleam.pl treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub w jakikolwiek sposób godzącym w dobre obyczaje.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta pozyskiwanych przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów jest Gleam.pl, którego szczegółowe dane zostały zawarte w § 2 ust.1 Regulaminu.
 3. Dane osobowe w zakresie objętym formularzem zamówienia są przetwarzane przez Gleam.pl zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności uregulowaniami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych w celu nawiązywania, ukształtowania treści lub rozwiązywania stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą Klienta po zawarciu umowy sprzedaży.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz warunkuje zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych poprzez Serwis. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania.
 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gleam.pl w związku z prowadzeniem Serwisu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu internetowego http://gleam.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)

Gleam.pl

Gleam Sylwia Matachowska
ul. Jana III Sobieskiego 10/56
02-957 Warszawa
gleam.pl@wp.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................